Universiteto tarptautinė strategija. Mokomieji dalykai


Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas Mokslo ir arba meno veikla Teigiamas Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika Sprendimų priėmimas: didelis dėmesys strateginiams prioritetams, tvirta lyderystė, kurią užtikrina vadovybė, vadovaudamasi kolegialumo principu ir įsipareigojimu kurti kolektyvinio dalyvavimo kultūrą; veiksminga sprendimų priėmimo procedūra.

Kruopšti akademinių darbuotojų atranka, kurioje dėmesys skiriamas kompetencijai ir vertybėms ir kuri apima dėstymą bandomųjų paskaitų metodu.

universiteto tarptautinė strategija paprasti žingsniai siekiant sėkmingos prekybos pasirinkimo sandoriu

Universitete dėstantys akademiniai darbuotojai ir specialistai dirba poromis, teikdami savitarpio paramą ir keisdamiesi žiniomis. Vadovybė atsiliepia į universiteto tarptautinė strategija mokymo poreikius ir užtikrinama daug jų ugdymo galimybių.

MRU SĖKMINGIAUSIAI KONKURUOJA TARPTAUTINĖJE STUDIJŲ ERDVĖJE

Efektyvus ir veiksmingas pokyčių valdymas, orientuotas į trumpalaikį ir ilgalaikį poveikį. Įgyvendinamos įvairios priemonės siekiant užtikrinti išorės socialinių dalininkų dalyvavimą programos kūrimo procese ir persvarstant bei didinant programų atitiktį darbo rinkos poreikiams įvairūs organai, apimantys socialinius dalininkus, verslo delta neutralių pasirinkimo sandorių strategijos, patariantys dėl programų aktualumo; apskritojo stalo diskusijos, suburiančios socialinius dalininkus, darbuotojus ir studentus.

Atgal Programos tikslas Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos studijos, skirtos tiems, kurie siekia įgyti tarptautinio verslo, universiteto tarptautinė strategija ir muitinės veiklos žinių, nori išmokti savarankiškai, profesionaliai ir šiuolaikiškai organizuoti bei vykdyti tarptautinės tiekimo grandinės, muitinės logistikos veiklas, kurti ir plėtoti savo verslą Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Studijos orientuotos į studijuojančiųjų asmeninius ir darbo rinkos poreikius, todėl sudaromos visos sąlygos įgyti specialių kompetencijų, reikalingų užsienio prekybos reguliavimo, muitinės priežiūros, specifinių srautų valdymo, tarpininkavimo ir kitose tarptautinio verslo ir muitinės logistikos srityse. Pagrindinius studijų dalykus dėsto dėstytojai — profesionalai, praktikai — socialinių partnerių atstovai ir vizituojantys dėstytojai iš užsienio universitetų bei specialistai iš Europos Sąjungos institucijų. Todėl studentai turi galimybę įtvirtinti žinias ir lavinti savo gebėjimus bei įgūdžius praktikoje, kaip organizuoti ir plėtoti tarptautinius mainus, valdyti krovinių srautus pasinaudojant moderniomis technologijomis, tarptautine ir muitinės logistika, sudarant sandorius bei puoselėti asmenines komandinio darbo, lyderystės ir verslumo savybes. Baigus studijas, Tu galėsi: organizuoti tarptautinio verslo logistiką ir užtikrinti sklandų muitinės patikros procesą; praktiškai pritaikyti specialias teisės žinias, reikalingas darbui Muitinės sistemoje; teikti profesines konsultacijas, organizuojant tarptautinio verslo logistiką; analizuoti ir įvertinti įvairias rizikas, susijusias su pavojingų prekių ar technologijų gabenimu; užtikrinti tiekimo grandinės darbą; kritiškai mąstyti ir sisteminti įvairaus pobūdžio informaciją bei rengti įvairių krovinių logistikos dokumentus; kurti nuosavą verslą.

Platus išorės socialinių dalininkų universiteto tarptautinė strategija rengiant ir pristatant kai kurias laipsnį suteikiančias studijų programas. Didelis dėmesys praktiniam mokymui laipsnį suteikiančiose studijų programose, užtikrinant tinkamą pusiausvyrą tarp teorinio ir praktinio mokymo. Atsiliepimas į studentų poreikius, geri santykiai tarp studentų ir dėstytojų, taip pat geros galimybės studentams bendrauti su dėstytojais. Vis didesnės mokymosi visą gyvenimą galimybės verslo universiteto tarptautinė strategija, įskaitant modulius, teikiančius kreditus, kurie pripažįstami įgyjant laipsnį.

Mūsų vertybės:

Ankstesnio mokymosi pripažinimo metodika. Glaudi sąsaja tarp studijų ir mokslinių tyrimų, naudojant mokslinių tyrimų rezultatus programoms tobulinti.

universiteto tarptautinė strategija praktinės elliott wave prekybos strategijos

Didelis dėmesys mokslo darbuotojų tobulėjimui, geros mokslo darbuotojų tobulinimosi galimybės ir moksliniams tyrimams palanki aplinka. Didelis dėmesys studentų praktikos ir baigiamųjų darbų atitikčiai socialinių dalininkų poreikiams ir ekonominei plėtrai. Rekomendacijos veiklos tobulinimui Vertinimo grupė rekomenduoja VU TVM steigėjui ir visuotiniam dalininkų susirinkimui: kuo greičiau paskirti VU TVM tarybą, kad nebūtų bereikalingai gaištama priimant sprendimus strateginiu požiūriu universitetui svarbiais klausimais; nedelsiant baigti diskusijas su VU TVM dėl būsimų universiteto scenarijų, kad jis galėtų įgyti naują statusą nacionalinėje aukštojo mokslo sistemoje.

Tarptautinis verslas ir komunikacija

Vertinimo grupė VU TVM rekomenduoja: Strateginis valdymas surasti atskirą nišą rinkoje, taip pat parengti ir įgyvendinti pertvarkos strategiją, siekiant įgyti konkurencinį pranašumą; parengti ir įgyvendinti strategiją, pagal kurią būtų mezgami nacionaliniai ir tarptautiniai, moksliniai ir mokslo įmonių partnerystės ryšiai, apimančią universiteto tarptautinė strategija akademinę veiklą ir pagalbos paslaugas, siekiant padidinti savo pajėgumus ir konkurencingumą; persvarstant dabartinę strategiją, įskaitant viziją, aiškiai atskirti strateginius, veiklos tikslus, įgyvendinimo priemones ir nustatyti terminus likusiam trejų metų laikotarpiui, naudojant metodiką, kuri palengvintų jų įgyvendinimą ir diegimą per metinius veiksmų planus.

Strategija ir metiniai veiksmų planai turėtų būti grindžiami ta pačia metodika; užtikrinti, kad strategijoje kitam planavimo laikotarpiui būtų apibrėžti uždaviniai, tikslai ir įgyvendinimo priemonės kartu su terminais ir pateikta reikiamų išteklių sąmata; sparčiai daryti pažangą dirbant su planavimo ir stebėsenos rodikliais ir nustatyti keletą rodiklių, kurie yra svarbūs siekiant sėkmingos veiklos, įskaitant poveikio strateginei plėtrai vertinimo rodiklius.

Peržiūrėtas rodiklių rinkinys turėtų būti įtrauktas į persvarstytą strategiją kartu su vertėmis, kurias universitetas planuoja pasiekti iki planavimo laikotarpio pabaigos, kad būtų galima įvertinti pažangą siekiant strateginių tikslų.

universiteto tarptautinė strategija mos akcijų pasirinkimo sandoriai

Kito planavimo laikotarpio strategija turėtų apimti rodiklius kartu su siektinomis vertėmis visam planavimo laikotarpiui; parengti visapusišką tarptautiškumo didinimo strategiją, kuri apimtų mainus studijų, mokslinių tyrimų ir žinių srityje, taip pat veiksnius, kurie lemia jos teikiamų paramos paslaugų poveikį, kad jos tarptautinė veikla visose srityse būtų aiškiai orientuota į strateginius plėtros prioritetus.

Šiuo atveju VU TVM taip pat patariama konsultuotis su kitomis verslo mokyklomis dėl gerosios praktikos pavyzdžių; pritaikyti Europos nuostatų ir gairių 1 dalies nuostatas vidinei kokybės užtikrinimo universiteto tarptautinė strategija, kad būtų galima nustatyti spragas, kurias vis dar reikia pašalinti.

Visų pirma reikėtų užtikrinti, kad studentai būtų informuojami apie veiksmus, kurių imamasi turi būti imtasi reaguojant į atsiliepimus, gautus iš apklausų, išorės socialiniai dalininkai turėtų nuolat dalyvauti rengiant ir peržiūrint visas programas, veiklos rezultatų duomenys turėtų būti naudojami programoms tobulinti ir turėtų būtų įgyvendinama politika dėl nuolatinio studentų vertinimo visose programose ir prireikus išorės veiksnių aspekto įtraukimo.

universiteto tarptautinė strategija duo saugumo akcijų pasirinkimo sandoriai

Tai reiškia, kad būtina įgyvendinti nuoseklią kokybės užtikrinimo strategiją, apimančią taikymo sritį, priemones, procesus, sklaidą ir t. Jis taip pat turėtų užtikrinti, kad būtų nuosekliai taikomi mechanizmai kursinių užduočių plagiatui aptikti visose programose.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą stiprinti savo konkurencingumą, kuo greičiau daryti pažangą stengiantis pasiūlyti — kiek tai leidžiama nacionalinės teisės aktais — verslo administravimo magistrantūros studijų programas MBA ir arba verslo administravimo doktorantūros DBA studijų programas plėtojant tarptautinius partnerystės ryšius ir parengti tarpdisciplininę -es programą -as plėtojant vietos partnerystės ryšius; reguliariai atlikti visų laipsnį suteikiančių studijų programų lyginamąją analizę, atsižvelgiant į ugdymo turinį, studijų rezultatus, mokymo ir mokymosi metodus ir pagalbą besimokantiems studentams, kad būtų galima išlaikyti daugiau studentų.

Siekiant palengvinti pažangą ir programų baigimą, taip pat raginama apsvarstyti galimybę teikti pagalbą naujai įstojusiems studentams, kad jie galėtų įveikti galimas savo žinių ir įgūdžių spragas; aiškiai nustatyti korporatyvinių mokymų dvejetainiai variantai jūsų pajamos magistrantūros modulius tikslines grupes ir parengti rinkodaros strategiją -as joms pasiekti; užtikrinti nuoseklų absolventų apklausų išvadų naudojimą programoms tobulinti.

Be to, raginama siekti kuo greitesnės pažangos atnaujinant absolventų registrą; universitetas arba jo studentų atstovybė turėtų užtikrinti, kad tarptautiniai studentai galėtų lengvai susipažinti ne tik su akademine informacija, kaip šiuo metu, bet ir su informacija apie praktinius klausimus ir bet kokia kita informacija, kurios jiems gali prireikti siekiant visapusiškai dalyvauti universiteto bendruomenės gyvenime; apibrėžti ir nuosekliai taikyti standartinius kalbų mokėjimo reikalavimus tarptautiniams studentams, kurie pageidauja būti priimti į laipsnį suteikiančias studijų programas dvigubai sustiprinti pastangas padidinti atvykstančių dėstytojų skaičių kaip vidinio tarptautiškumo didinimo dalį, remiantis savo strategija, taip pat apsvarstyti galimybę taikyti finansines ar kitas paskatas išoriniam darbuotojų judumui skatinti.

Moksliniai tyrimai veiksmingai stebėti mokslinių tyrimų skatinimo sistemą, siekiant užtikrinti, kad ji padėtų didinti kokybę. Taip pat galima apsvarstyti galimybę steigti tarptautinį tarpusavio vertinimo komitetą, kuris teiktų patarimus dėl mokslinių tyrimų ir skatintų tolesnį jų kokybės gerinimą; įdiegti savo mokslinių tyrimų veiklos ir kitų paslaugų, kurios padėtų gauti pelno, kainodaros politiką ir įsteigti mokslinių tyrimų ir inovacijų fondą, pavyzdžiui, atidėti tam tikrą sumą pinigų VU TVM biudžete, uždirbtą iš mokslinės ar kitos veiklos ir taip sumažinti aukštosios mokyklos priklausymą nuo išorės finansavimo mokslo srityje; naudoti šį fondą remiant mokslinių tyrimų strateginę plėtrą; parengti savo mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugų rinkodaros strategiją; įdiegti sistemingos savo mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos mechanizmus; parengti aiškią naujų mokslinių tyrimų partnerystės ryšių su akademiniais ir verslo partneriais mezgimo ir esamų persvarstymo, laikantis strateginės plėtros prioritetų, politiką.

Poveikis nacionalinei ir arba regioninei plėtrai spręsti savo strategijoje įtakos nacionalinei ir regioninei plėtrai klausimą, siekiant sukurti universiteto pagrindinės veiklos sričių sistemą, apibrėžti universiteto tarptautinė strategija nustatyti keletą rodiklių, pagal kuriuos būtų vertinamas jo poveikis nacionalinei ir regioninei plėtrai.

universiteto tarptautinė strategija questrade pasirinkimo pratybų mokestis

Taip pat skatinama apsvarstyti galimybę atlikti poveikio nacionalinei ir regioninei plėtrai lyginamąją analizę lyginant su kitomis aukštojo mokslo institucijomis. Pasiūlymai Vertinimo grupė taip pat pateikė keletą su įvairiomis sritimis susijusių pasiūlymų, kuriuos universitetas gali apsvarstyti spręsdamas dėl savo tolesnės plėtros.

universiteto tarptautinė strategija dvejetainių parinkčių kulka

VU TVM m.