Sisteminga prekyba obligacijomis, Investavimo rizika ir jos valdymas - arenagym.lt


sisteminga prekyba obligacijomis

FPRD II ir FPRR sudaro atnaujintą suderintą teisinę sistemą, pagal kurią reglamentuojami investicinėms įmonėms, reguliuojamoms rinkoms, duomenų teikimo paslaugų teikėjams ir trečiųjų valstybių įmonėms, teikiančioms investicines paslaugas arba vykdančioms investicinę veiklą Sąjungoje, taikytini reikalavimai. Šio Komisijos deleguotojo reglamento poveikio vertinimas nebuvo atliktas, nes dėl reglamento nesikeičia investicinėms įmonėms taikomi reguliavimo reikalavimai ir jis tam nėra skirtas.

sisteminga prekyba obligacijomis

Komisija taip pat daug kartų keitėsi nuomonėmis su Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos ECON komiteto nariais ir surengė konsultacijas su Europos vertybinių popierių komiteto ekspertų grupe, per kurias dėl šio deleguotojo akto buvo konsultuojamasi su valstybių narių ekspertais ir kuriose stebėtojų teisėmis dalyvavo Europos Parlamento, Tarybos, Europos Centrinio Banko ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos ESMA atstovai.

Deleguotojo akto projektas buvo paskelbtas 4 savaites trukusioms konsultacijoms, per kurias siekta gauti grįžtamosios informacijos ir kurios baigėsi  m.

sisteminga prekyba obligacijomis

Per viešas konsultacijas pateikta būgštavimų dėl prudencinės rizikos sisteminga prekyba obligacijomis atliekant grupės vidaus sandorius. Į šiuos būgštavimus atsižvelgta įtraukiant naują konstatuojamąją dalį ir 16a straipsnio pakeitimą, kuriais paaiškinama derinimo susitarimų, kurie laikomi prekyba savo sąskaita, aprėptis.

sisteminga prekyba obligacijomis

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.